Vintrie Park i Malmö

Området Vintrie Park ligger väster om Pildammsvägen i anslutning till handels- och verksamhetsområdet Svågertorp. Edge har gestaltat och projekterat området som omfattar ca 27 ha.

Uppdraget omfattade bl.a. linjeföring och utformning av gaturum, VA-hantering, belysning, geoteknik, terrassering samt trafiktekniska lösningar. Trafiksäkerheten har höjts med t.ex. tillgänglighetsanpassade övergångsställen. Park- och platsmarken gestaltades med karaktäriserande slingriga gångvägar och cykelvägar genom ängsmark och naturlika planteringar. Planteringarna går i silver, rosa och rött.