Miljö

                          “Climate change is the defining issue of our time and now is the defining moment to do something about it” – FN, 2019

Vi vill kunna lämna efter oss världen i ett bättre skick än vi fann den i! Vi står bakom Fridays For Future och vi har undertecknat Fossilfritt Sverige, Architects declare och Lokal Färdplan Malmö. Vår målsättning är att vara klimatneutrala senast år 2030. Miljö- och klimatmedvetenheten genomsyrar vår verksamhet och vi har en miljögrupp som fortlöpande förbättrar vårt miljö- och klimatarbete.

I våra projekt verkar vi för minskad energi- och resursförbrukning genom att föreskriva teknik och material med hänsyn till hela livscykeln från anläggning och drift till återbruk. Framtidssäker design som främjar cykeltrafik och övrig smart mobilitet minskar klimatpåverkan.

Vi arbetar i stor utsträckning med blågröngrå system, multifunktionella och grönskande stadsrum som fördröjer och renar dagvatten, samt fungerar som en kolsänka. Kol från organiska restprodukter binds i form av biokol i det blågröngrå systemet, istället för att vid nedbrytning släppas ut i atmosfären i form av koldioxid. Dessutom har dagvattenfördröjningen och reningen av dagvattnet positiv påverkan på ekosystemtjänsterna, samt minskar risken för översvämning och överhettning. Vi arbetar aktivt med att sprida kunskapen om blågröngrå system.

Även i vår interna verksamhet arbetar vi med ständiga förbättringar för att minska vår påverkan på miljön och klimatet. Våra inköp utgörs i första hand med ekologiska och lokalproducerade produkter, t.ex. vår vegetariska frukost. Vi har tydlig miljöpolicy för transporter i tjänsten. Våra studieresor sker med tåg, buss eller samåkning i bil. Resor i våra internationella uppdrag utförs i första hand med tåg. Vi har flera klimatförmåner som uppmuntrar till klimatsmart resande – ersättning för tjänsteresa med cykel samt miljöbonus för resande med cykel eller kollektivtrafik till och från jobbet. Medarbetare som väljer bort flyget får två dagars klimatledighet per år för att möjliggöra långväga semester med t.ex. tåg.