Integritetspolicy

Edge of Civildesign AB och Edge of Landscape AB, nedan Edge, tar rätten till skydd av personuppgifter på stort allvar. Vi strävar efter att enbart samla in de uppgifter som är nödvändiga för att Edge skall klara att hantera de skyldigheter som åligger Edge. Edge hanterar personuppgifter så säkert som våra tekniska och administrativa förutsättningar tillåter för att respektera våra kunder och anställdas integritet. Edge låter aldrig tredje part ta del av personuppgifter om det inte är nödvändigt för att Edge skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller i övrigt mot myndigheter, kunder, leverantörer eller anställda.

Syftet med insamling och behandling av personuppgifter är primärt att upprätthålla leverantörs- och kundregister, att fullgöra avtal och andra skyldigheter mot leverantörer och kunder. Uppgifterna används också för att upprätthålla kundkontakter och att marknadsföra Edges tjänster.

Du kan när som helst via formuläret nedan kontakta Edge för att begära registerutdrag, komplettering, rättning eller radering av personuppgifter. Notera att Edge är skyldig enligt svensk lagstiftning att behålla vissa personuppgifter upp till tio år.