Vinst i Markanvisningstävling – Viken Centrum

Under vintern 2020/2021 har vi tillsammans med JAKOBSSON PUSTERLA Arkitekter deltagit i en markanvisningstävling för Vikens centrum på uppdrag av PEAB. Nu kan vi stolt meddela att vårt förslag vunnit! Tävlingen omfattade ett trygghetsboende med ett trettiotal lägenheter, samlingslokal och serviceverksamheter mitt i centrala Viken och i vårt vinnande tävlingsbidrag även förslag på utformning av anslutande torg och trafikmiljö.

I förslaget har vi skapat en central mötesplats för Vikens invånare – en plats som bjuder in till både kort och längre vistelse. Torgmiljöns karaktär är inspirerad av det gamla Viken och äldre bebyggelsestruktur med beständiga och tidlösa material vilka knyts samman den nya utformningen. Med både lokala och nyskapande influenser blir torget en transitpunkt där människor möts och där tidigare barriärer omvandlas till nya möjligheter. Utöver tillfällig vistelse kommer det finnas möjlighet och utrymme att anordna olika typer av arrangemang som julmarknad, konstutställning eller allmänna möten. Centralt på torget och i nära anslutning till busshållplatserna föreslås en väderskyddad paviljong som även kan användas för likande aktiviteter.

Förslaget stödjer ett trafiksäkrare urbant rum där passager med oskyddade trafikanter är i fokus och där cyklister och fordon delar på samma utrymme. Förslagsvis tillåts torget löpa över vägen och ta båda sidor av gaturummet i anspråk för att minska den barriäreffekt som vägen genom Viken utgör idag. Passagen över trafikytorna utförs med samma material som torget i övrigt med inslag av avvikande nyanser för att uppmärksamma oskyddade trafikanter på korsningen med övriga trafikslag. Även växtligheten på torget tillåts omfamna hela torg- och gaturummet. Detta görs dels för att stödja de tvärgående fotgängarrörelserna, dels för att skapa en tätare grön miljö i trafikrummet längs med torget. Det kan dessutom bidra till att sänka hastigheten över platsen.

Växtmaterialet skiftar mellan barr och lövträd för att fånga upp karaktären från Viken. Genom att kombinera växtbäddarna med vattenmagasinering under de hårdgjorda ytorna ökas den buffrande förmågan, vilket inte bara skapar gynnsamma förutsättningar för träden utan även skapar ett miljöeffektivt och hållbart sätt att hantera dagvatten på vilket går i linje med vårt klimatarbete.

 

 

Fakta

UPPDRAGSTYP MARKANVISNINGSTÄVLING
ORT VIKEN
BESTÄLLARE PEAB

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera