Utbildning och föreläsningar om regnbäddar

Kent Fridell på Edge är en ledande forskare och konsult i Sverige på grönblå systemlösningar, med mångårig erfarenhet av skötsel, projektering, dimensionering, flödesberäkning och teknisk beskrivning av grönblåa dagvattenlösningar, växtbäddar & hårdgjorda ytor. Han har varit involverad i en stor rad projekt där han arbetat med utveckling och implementering av lokalt omhändertagande av dagvatten med olika typer av tekniska installationer. Kent har mycket stor erfarenhet av praktisk tillämpning av innovativa lösningar knutna till både dagvattenhantering och vegetation. Han är flitigt ute och föreläser om grönblåa systemlösningar för dagvattenhantering generellt eller specifikt om biofilter/regnbäddar, allt från kurser vid SLU men även på företag, konferenser och hos kommuner.