Spiggans plats, Malmö

SPIGGANS PLATS
Mitt i skärningspunkten mellan industrigatan och St Knuts väg ligger Spiggans plats, som i många avseenden blir den plats där Kvarteret Spårvägen möter resten av Malmö. Platsen är därför tänkt att både synliggöra mötet med staden och vara en plats för vistelse för alla typer av brukare.

ÖVERGRIPANDE IDÉ
Platsen definieras av de fyra rosablommande trädgrupperna placerade som skärmar tvärs platsen huvudriktning och består av tre ytor som är indelade i längsled. Den mittre ytan är framförallt avsedd för vistelse med sittgrupper och ytor tänkta för intilliggande verksamheters nyttjande, medan de två kantytorna mot respektive fastighet på var sida är passagestråk som hålls mer öppna. De två ytorna avdelas av en rosa vindlande bård som också fungerar som sittkant i vissa avsnitt, och som även kan inspirera till lek. Svävande över den centrala ytan finns också linspänd belysning som ger platsen dess tak och definierar den ytterligare.

VÄXTLIGHET OCH MATERIALITET
Då platsen är relativt liten samt att intilliggande gator och fastigheter har stor variation i material så är materialpaletten på Spiggans plats också begränsad. I de flesta fall är materialen utvalda för sin låga klimatpåverkan. De grundläggande elementen är naturstenshällarna längs de båda långsidorna, samt den mer flexibla ytan av infiltrerande stenmjöl i mitten. Bården som avdelar dessa är utförd i betong med beläggning av polyuretan, vars rosa färg dels bryter av mot omgivningen samt beläggningsmaterialen och dels samspelar med trädens blomning samt under delar av året även platsens belysning. Växtmaterialet är utvalt för dess praktfulla rosa blomning, och består av körsbärsträd av olika art och storlek samt en solitär magnolia längst in på platsen.

Träden fungerar som vindbrytare med större täthet ut mot Industrigatan som gradvis övergår till en mer öppen rumslighet på platsen inre. Utöver detta omges delar av trädgruppernas stammar med stora mörkgröna tuvor av hakonegräs som tillsammans med rosablommande perenner skapar lägre ridåer som mjukar upp de rumsligheter som bildas av träden. Belysning utgörs av små lysande klot spända på linor vars färger kan styras enskilt och variera beroende på årstid, som stämningsgivande komplement till funktionsbelysningen. Även trädgrupperna är belysta underifrån för att öka trygghetskänslan och trivsamheten på platsen.

DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖ
Hela ytan är uppbyggd med ett blågröngrått system (BGG-system) där hela ytan infiltrerar ner dagvattnet till magasinsvolymer i det öppna förstärkningslagret under båda hårdgjorda ytor och i anslutning till träd, där växtbäddarna utförs med generösa skelettjordar. Det ger fördelar både då träden får större rotvolym, bättre tillgång på vatten vid torka, och bättre kapacitet att hantera stora regnflöden.

Dagvattnet omhändertas genom att ytvatten som infiltrerar genom markytan och via brunnar kan samlas upp i en magasinsvolym på ca 500 m2. Utöver det är dagvattensystemet utformat för att kunna fungera som buffert när det anslutande dagvattensystemet blir överbelastat/överfullt genom att dagvatten kan ”backa” ut magasinsvolymen under spiggans plats. Växtbäddarna, skelettjordarna samt de öppna förstärkningslagren utförs med biokol, vilket utöver att ge optimala förhållanden för träden också fungerar som en kolsänka och offsettar stora delar av klimatpåverkan från projektets anläggning.

Läs mer om blågröngrå system och ladda ner vår handbok på https://bluegreengrey.edges.se

 

 

Fakta

UPPDRAGSTYP GESTALTNING & PROJEKTERING
BESTÄLLARE MALMÖ STAD
ORT MALMÖ
TEKNIKOMRÅDE LANDSKAP, VA, GATA, MARK

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera