Södra Råbylund i Lund

I Södra Råbylund i utkanten av Lund håller det på att byggas en ny stadsdel. Området omfattar ca 180 bostäder och har temat trädgårdsstad. Stor vikt har lagts vid att skapa god boendemiljö och ett grönskande och tryggt gaturum för livet mellan husen. All infrastruktur i form av belysning, VA m.m. har ingått i projektet. Parken är indelad i två delar – Långparken med strikt arkitektonisk utformning och utblickar i landskapet – och södra naturparken med ett meandrande vattenstråk. Här finns även en stadsdelslekplats. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg där en triangulär damm och sittbänk blir till en mötesplats. Stor vikt har lagts vid lokalt omhändertagande om dagvatten i området, Edge har gestaltat och projekterat ett dagvattenstråk. Dagvattnet fördröjs i sin väg genom strikta kanaler med gabioner och genom ett slingrande dagvattenstråk. I sydväst samlas vattnet i en damm. Delar av stråket har stående vatten medan andra ger känslan av vatten. Karaktärsfulla växter framhäver stråket även mellan regnen.