Slättängshallen i Lomma

Lommas nya idrottshall heter Slättängshallen. Edge har gestaltat och projekterat entréplatsen och Industrigatan framför idrottshallen, samt tillhörande angöring och parkering. Entréplatsen välkomnar besökare med ett enkelt och rent formspråk. Ytan fungerar som mötesplats för alla barn, ungdomar och vuxna som besöker hallen. Sittplatser i form av sittgrupper och murar skapar mötesplatser. Spår av svart tegel i markbeläggningen är ett spännande inslag som ger platsen sin karaktär. Ett gång- och cykelstråk skapas förbi platsen och kopplar på ett trafiksäkert sätt samman hallen med intilliggande bostadsområde och skola. Edge har även gestaltat kompensationsplanteringar i det intilliggande Slättängsreservatet som ersätter de träd som försvann i samband med ombyggnationen.