Röda skolan, Svedala

Projektet har inneburit en ombyggnation av Röda skolan i Svedala till en förskola – Floraparkens förskola. Projektet bedrevs i två olika uppdrag, där vi i ett första skede tog fram förfrågningsunderlag till Svedab och i ett andra skede färdigställde bygghandlingar åt Bengtssons trädgårdsanläggningar AB som totalentreprenad.

Förskolegården är indelad i olika områden, med en del för de mindre barnen, en för de större och en separat del med bänkbord tänkt för uteundervisning, utefter verksamhetens önskemål. Tidigare fanns det stödmurar kring i stort sett hela byggnaden för att ta upp nivåskillnader. Dessa ville vi ta bort för att skapa en mer öppen känsla på gården ned friare rörelser och en bättre koppling mellan inne och ute. Istället lutar nu området flackt från byggnaden och ut.

Vi har skapat en grönskande förskolegård med fokus på upptäckande lekar och med pedagogiska inslag att använda i undervisningen. Förutom klassiska lekredskap så som gungor, klätterställningar och balanslek finns även musik- och vattenlek och flera platser med stockar och stubbar att samlas vid för att ha sagostund eller på annat sätt använda fritt. Det finns även en odlingshörna med ett lekkök där verksamheten själv kan plantera och sköta om växter. Runt hela gården finns snirkliga gångar för barnen att cykla på, med vissa nivåskillnader som ger en större utmaning och mer variation i rörelserna. På asfalten finns bokstäver, siffror och geometriska former målade som kan inspirera såväl i undervisningen som i barnens fria lek.

Alla befintliga träd inom området sparades och den nya utformningen fick anpassa sig efter trädens placering. Många nya träd har planterats och det har anlagts en ängsyta samt flera planteringsytor/lekbuskage på skolgården. En naturhörna med fågelholkar uppsatta på trästolpar finns också, där småfåglar även flyttade in strax efter ombyggnaden stod färdig.