Öresundsvägen i Bjärred

Öresundsvägen i Bjärred leder genom villakvarter från Södra Västkustvägen förbi kyrkan och vidare hela vägen ner till havet. Tidigare var gatan storskalig, vilket inte smälte in i stadsbilden och ledde till problem med höga hastigheter. Edge har gestaltat och projekterat Öresundsvägens nya utformning. Målsättningen var att skapa ett attraktivt gaturum med stora estetiska värden och med goda förutsättningar för fotgängare och cyklister. Öresundsvägen har nu smalnats av till förmån för bredare gångbanor. En cykelbana har tillkommit vilket kopplar samman cykelstråket längs Södra Västkustvägen med havet. Ombyggnaden har lett till lägre hastigheter generellt på gatan och trafiksäkerheten har ökat. Längsgående parkeringar utmed gatan definieras av stenbeläggning och flankeras av grönska. Klätterväxter på stativ av smide är ett nytt urbant inslag i stadsbilden och är väl avstämt med den intilliggande kyrkan och övrig omgivande miljö. Dagvattnet fördröjs i infiltrationsbäddar under mark, vilket minskar belastningen på dagvattensystemet.