Neptunigatan i Malmö

På Universitetsholmen i Malmö ligger Neptunigatan, en ny blågrön gata som sammanlänkar Malmös gamla stadskärna med den nyare stadsdelen Västra Hamnen. Genom en omsorgsfull gestaltning har Neptunigatan förvandlas från en anonym bakgata till ett mångfunktionellt stadsrum rustat för framtidens utmaningar. Utformningen skapar såväl rekreativa som ekologiska värden där dagvattnet ses som en tillgång som har arbetats in i gestaltningen.

Längs Neptunigatan sträcker sig regnbäddar med generösa planteringar som fördröjer och renar dagvattnet genom att fungera som biofilter. De 28 biofiltren är bland de första i sitt slag i Sverige och bidrar till att skapa biologisk mångfald och ett attraktivt grönskande stadsrum som kan hantera större mängder förorenat vatten. Regnbäddarna använder sig av så kallade naturbaserade lösningar för att hantera vattenkvalitet och kvantitet. Vid ett regn så kan regnbäddarna fördröja vattnet på plats och hindra att det överbelastar det befintliga dagvattensystemet. På så sätt kan det även användas som bevattning för växterna vid torrare perioder.

De ambitiösa planteringarna skapar en behaglig grön buffert mellan gångtrafikanter, cyklister och bilar så att alla kan röra sig säkert genom gatan. Kollektivtrafiken har egna körfält och det finns breda cykelbanor och gångbanor på vardera sida av Neptunigatan som bidrar till att befästa sträckan som ett urbant stråk. Fem nya broar har byggts för att förenkla transporten över varvskanalen. En av broarna är en gångbro i kompositmaterial, vilket är den första i sitt slag i Sverige. Hela projektet har genomsyrats av en mycket hög ambitionsnivå avseende såväl estetiska som biologiska värden. Neptunigatan är ett spännande exempel på ett komplext projekt i befintlig stadsmiljö där biodiversitet, livskvalitet och klimatanpassning har samspelat med trafik, konstruktion, VA och geoteknik på ett ödmjukt och vinnande sätt.

Fakta

UPPDRAGSTYP OM- & NYBYGGNATION AV GATA, TORG OCH BROAR
BESTÄLLARE MALMÖ STAD, GATUKONTORET
ORT MALMÖ
TEKNIKOMRÅDE LANDSKAP, VA, GATA, MARK

Klicka på kartan för att navigera