Myran i Stadsparken, Skanör

Denna skogslekplats befinner sig i mitten av Skanörs Norra stadspark i en glänta invid en viktig nod i parkens gångsystem. I tidigt skede hölls ett samråd med en grupp barn som fick dela med sig av sina tankar och önskemål kring den framtida utformningen. Denna input har beaktats och arbetats in i arbetet med den nya utformningen. Inspiration till utformningen har hämtats av karaktären på platsen och dess omgivningar. Lekplatsen knyter även an till kommunens ambitioner att synliggöra stadsparkens arter och naturvärden. Parallellt med gestaltningen av lekplatsen tog edge även fram ett skyltprogram fram för att informera och sprida kunskap om stadsparkens naturvärden och dessa har integrerats i utformningen av lekplatsen.

Den blanksvarta trädmyran är en indikatorart för parkens natur och denna lyfts nu fram med en stor lekställning föreställande en myra. De för miljön karaktäristiska bokhäckarna, som även återfinns längs med parkens nordöstra gångstråk har nu hämtats in till lekplatsen och ger den en grön och tydlig ram.

Markmaterialet består främst av naturliga material med stenmjöl, sand, bark- och träflis samt även corkeen.

Fakta

UPPDRAGSTYP GESTALTNING & PROJEKTERING
BESTÄLLARE VELLINGE KOMMUN
ORT SKANÖR

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera