Kyrkogatan i Skurup

Kyrkogatan är en handelsgata i centrala Skurup. Edge har gestaltat, projekterat och bygglett ombyggnaden av gaturummet inkl. belysning och teknisk försörjning.  Kyrkogatan har enkelriktats för att möjliggöra torgbildning och skapa rum för uteserveringar, handel och evenemang. Trottoarerna breddas för att skapa goda möjligheter för folkliv. Gatans funktion varierar över året – sommartid stängs centrala delen av gatan av och blir till en torgyta. En idé som föddes i projektet var även att placera ut gässen som trafikhinder för att ”vakta” torget mot obehörig trafik. Gässen som knyter an till Skurups kulturhistoria med Nils Holgersson finns nu på flera ställen runt om i Skurup både vid tillfälliga arrangemang och permanent placering.