Kv Pippi i Malmö

Edge har gestaltat och projekterat kvarteret Pippi avseende mark och VA. Gestaltningens utgångspunkt har varit att ta fasta på markens tidigare användningsområde för frukt-och bärodling. Formspråket utgår ifrån fruktodlingens raka rader av träd som nu får skapa rumslighet till platsen. Centralt, mellan bostadshusen finns en större gemensam yta för lek, grillning och boulespel.