Kv Gäddorna i Malmö

Norr om Malmö museum ligger Kv gäddorna som omfattar området mellan Citadellsvägen, Östra Älvgatan, Neptunigatan och Gibraltargatan, totalt 6 ha. Edge har gestaltat stora delar av området, samt har projekterat samtliga delar av området. Det centrala läget i befintlig stadsmiljö innebär omfattande komplexitet i projektet avseende bl.a. geoteknik, miljö, trafik, konstruktion, VA och arbetsmiljö under byggskedet. Hela projektet har även genomsyrats av mycket hög ambitionsnivå avseende planteringarnas estetiska och biologiska värden.

Byggnationen av etapp 1 påbörjades 2016 och omfattar utbyggnaden av Neptunigatan samt fem nya broar som ersätter de befintliga Neptunibroarna. Neptunigatan breddas och förbereds för framtida spårvägstrafik, samt kantas med omfattande trädplanteringar och regnträdgårdar för infiltration av dagvatten.

Etapp 2 omfattar Citadellsvägen, Östra Älvgatan, Gibraltargatan, samt två nya gångfartsgator inom området. Stråket längs med kanalen byggs om till kajpromenad i två etager. Ett pärlband av platser skapar liv och variation längs stråket. I två punkter finns bryggor ut över vattnet. Det finns även platser som inbjuder till lek, idrott och vila. Karaktärsfulla perennplanteringar och träd ger grönska och rumslighet åt kajpromenaden.

Fakta

BESTÄLLARE Malmö Stad
Ort Malmö

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera