KV Gäddorna i Malmö – Miljö

Norr om Malmö museum ligger Kv gäddorna som omfattar området mellan Citadellsvägen, Östra Älvgatan, Neptunigatan och Gibraltargatan. Edge har gestaltat stora delar av området, samt har projekterat samtliga delar av området. Det centrala läget i befintlig stadsmiljö innebär omfattande komplexitet i projektet avseende bl.a. geoteknik, miljö, trafik, konstruktion, VA och arbetsmiljö under byggskedet.

I samband med projekteringen av området har omfattande analys av tidigare utförda miljötekniska undersökningar utförts. En fördjupad riskbedömning har resulterat i handlingar som hanterar de förorenade massorna genom väl planerade och schakt- och saneringsarbeten. Edge följer upp dessa arbeten genom att tillhandahålla miljöteknisk byggledare under entreprenadtiden.