Kv Gäddorna i Malmö – Konstruktion och Geoteknik

Norr om Malmö museum ligger Kv gäddorna som omfattar området mellan Citadellsvägen, Östra Älvgatan, Neptunigatan och Gibraltargatan. Edge har gestaltat stora delar av området, samt har projekterat samtliga delar av området. Det centrala läget i befintlig stadsmiljö innebär omfattande komplexitet i projektet avseende bl.a. geoteknik, miljö, trafik, konstruktion, VA och arbetsmiljö under byggskedet.

Projekteringen har omfattat både geotekniska undersökningar och utredningar. Ombyggnaden av Varvskanalen innebär bland annat att de befintliga broarna över kanalen rivs och ersätts med fem nya broar. Nya kajkonstruktioner anläggs i kanalen som delvis kommer att få en ny sträckning. Förutom grundläggning av de nya konstruktionerna har den geotekniska projekteringen omfattat muddring och utfyllnad i kanalen. Förslagshandlingar har inte bara tagits fram för broar och kajer, utan även för tillfälliga konstruktioner.