Kattarp i Helsingborg

Strax norr om Helsingborg ligger Kattarp. Orten växer och i exploateringsområdet har Edge gestaltat och projekterat parkmark, gator och platsbildningar, samt all övrig ny infrastruktur i form av belysning, VA m.m. Området rymmer aktiviteter såsom två lekplatser, en skate- och multisportpark samt ett promenadstråk med dagvattenfördröjning. Lekplatserna har varsitt äventyrstema; djungel och vild svensk natur. Slingor med utmanande lekredskap och frodig vegetation är exempel på vad som kan utforskas. I multisportparken finns det möjlighet att umgås med sina kompisar och samtidigt röra på sig. Här finns skateramper, en yta för streetbasket eller andra bollsporter och sittytor att hänga på.

Allt dagvatten tas om hand inom området i ett dagvattenstråk som ger karaktär åt parken. Då delar av stråket periodvis kommer att vara torrlagt planteras karaktärsfulla växter som skapar variation och intressanta utblickar även när vattnet inte är närvarande. Dagvattnet fördröjs i diken med varierande utseende; strikta partier kantade med gabioner och slingrande delar kantade av buskage och häckar.