Gång- och cykelväg Skateholm-Abbekås

Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Skateholm och Abbekås är en del av utbyggnaden av gång- och cykelvägen längs hela sträckan Trelleborg-Ystad. Edge har genom miljökonsekvensbeskrivning utrett möjligheterna att koppla samman orterna med en gång- och cykelväg. I utredningsarbetet studerade Edge olika alternativ till gestaltning och sträckning av gång- och cykelvägen, för att anpassa gång- och cykelvägen efter landskapet, ge en omväxlande upplevelse och en trafiksäker miljö. Det böljande landskapet är präglat av närheten till havet och omfattas av flera riksintressen och områdesskydd. Stor vikt har lagts vid tillgängligheten till havet, anpassning till landskapet samt en dialog med fastighetsägarna då utformningen av gång- och cykelvägen har fastlagts i MKB och arbetsplan.  Arbetet som omfattade bl.a. väg, landskap, geoteknik, VA och belysning resulterade i arbetsplan med projektering av gång- och cykelvägen som numera är ett uppskattat stråk som används flitigt.