Gång- och cykelväg Broby-Glimåkra

Mellan Broby och Glimåkra i Östra Göinge kommun är det 12 kilometer. Edge har genom förstudie och miljökonsekvensbeskrivning utrett möjligheterna att koppla samman orterna med en gång- och cykelväg. Terrängen är bitvis starkt kuperad längs den befintliga vägen, som är kantad av ömsom skog, fastigheter, trädrader och stengärdsgårdar. I utredningsarbetet studerade Edge olika alternativ till gestaltning och sträckning av gång- och cykelvägen, för att anpassa gång- och cykelvägen efter landskapet, ge en omväxlande upplevelse och en trafiksäker miljö. Stort fokus har bl.a. lagts vid att minimera negativa miljökonsekvenser på de många stengärdsgårdarna som kantar vägen och att istället skapa ett mervärde längs vägen genom att framhäva stengärdena. Arbetet som omfattade bl.a. väg, landskap, geoteknik, VA och belysning resulterade i arbetsplan med projektering av gång- och cykelvägen som numera är ett uppskattat stråk som används flitigt. Ett uppskattat inslag är utsmyckningen av de trafiksäkra övergångarna – med starka färger kontrasterar övergångarna mot den omgivande mörka barrskogen. De lekfulla mönstren har gett en ny dimension till platsen. Färgerna har lokal anknytning i Brobys resp. Glimåkras fotbollslag och markerar infarterna till orterna.