Gång- och cykelväg Blentarp-Sövde

Mellan Blentarp och Sövde i Sjöbo kommun är det 5 kilometer. Edge har genom förstudie och miljökonsekvensbeskrivning utrett möjligheterna att koppla samman orterna med en gång- och cykelväg. Landskapet varierar från öppet odlingslandskap till lummiga skogspartier. Klingavälsåns dalgång går genom området som är av riksintresse för såväl naturmiljö, kulturmiljö som friluftsliv, samt omfattas av en rad områdesskydd. I utredningsarbetet studerade Edge olika alternativ till gestaltning och sträckning av gång- och cykelvägen, för att anpassa gång- och cykelvägen efter landskapet, ge en omväxlande upplevelse och en trafiksäker miljö. Arbetet som omfattade bl.a. väg, landskap, geoteknik, VA och belysning resulterade i arbetsplan med projektering av gång- och cykelvägen som numera är ett uppskattat stråk som används flitigt.