GC-väg Barsebäckshamn-Löddeköpinge

Mellan Barsebäckshamn och Löddeköpinge i Kävlinge kommun är det 5 kilometer. Edge har genom förstudie och miljökonsekvensbeskrivning utrett möjligheterna att koppla samman orterna med en gång- och cykelväg. Området präglas av det storskaliga odlingslandskapet och har en karaktärsfull pilallé som löper längs med den befintliga vägen. Hela området omfattas av riksintresse för kulturmiljön. Ett stort antal fornlämningar finns i området, bl.a. en gånggrift. Under utredningsarbetet studerade vi olika alternativ till gestaltning och sträckning av gång- och cykelvägen, för att anpassa gång- och cykelvägen efter landskapet, ge en omväxlande upplevelse och en trafiksäker miljö. Arbetet som omfattade bl.a. väg, landskap, geoteknik, VA och belysning resulterade i arbetsplan med projektering av gång- och cykelvägen som numera är ett uppskattat stråk som används flitigt. Ett omtyckt inslag är utsiktsplatsen på högsta punkten med storslagen vy över kusten och havet.