Campusområdet i Vellinge

Edge har på uppdrag av Vellinge Kommun gestaltat och projekterat omvandlingen av Campusområdet i Vellinge centrum. Området förtätas med ny kvartersbebyggelse kring det befintliga Sundsgymnasiet, vårdcentralen och folktandvården. Fokus har varit att satsa på grönska, hållbarhet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i området. Ett nytt resecentrum med torg och pendlarparkering uppförs vid busshållplatsen Vellinge ängar. Projektet omfattar en mängd delar såsom om- och nybyggnation av, gator, gång- och cykelvägar, pendlarparkeringar, bullervall, ängsplanteringar och möjligheter till lek både på stationstorget och den nya sagolekplatsen.

Regnvattnet inom området fördröjs och renas med blågröngrå system bestående av regnbäddar, luftiga förstärkningslager, infiltrationsmagasin och gröna tak; åtgärder som vid skyfall minskar risker för översvämningar och överbelastning av ledningssystemet.
Ljudmiljön i området förbättras genom upprustning och påbyggnad av den befintliga bullervallen längs motorvägen. Vallen förskönas också med blommande ängsflora och slingrande klätterväxter på de nya bullerskärmarna.

Växterna i området har stor variation och är specifikt framtagna för att ge fägring och blom under stora delar av året. Längs huvudgatorna anläggs regnbäddar och vanliga planteringar som fylls med kompositioner av blommande växter; lökar, perenner, buskar och träd.
Invid det nya stationstorget vid Vellinge ängar anläggs ängsplanteringar som tagits fram i samarbete med Peter Korn. Ängarna utförs på sandbäddar och inspiration har hämtats från naturliga ängar, uppblandat med prunkande inslag från fjärran land.

Projektet omfattar även platsspecifikt utformade detaljer och utrustning av corténstål och trä; fågelholkar, insektshotell, möbler, trädgaller och skyltar som informerar om ekosystemtjänster i området. Mönstret som återfinns på utrustningen har tagits fram specifikt för projektet och är inspirerad av planteringarna i området.

Fakta

Uppdragstyp Gestaltning & Projektering
Beställare Vellinge Kommun
Ort Vellinge

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera