Bussparken, Malmö

BUSSPARKEN
Bussparken ligger i kvarteret Spårvägens nordöstra del, alldeles intill de bevarade båghallarna, och utgör en del av det framväxande Norra Sorgenfri. Parken är kvarterets grönaste yta, och blir därmed en viktig del för rekreation och avkoppling likväl som en pusselbit för stadsdelens framtida hållbarhet.

ÖVERGRIPANDE IDÉ
Bussparken ska vara en mötesplats för alla boende i Kv. Spårvägen, oavsett ålder eller mobilitetsnivå. För att tillgodose behoven för så många som möjligt så innehåller parken flera gröna rekreationsytor, vistelseytor, samt en lekplats. Parkens ryggrad är det sick-sack formade centrala stråk som kopplar samman parkens olika delar från norr till söder.

Längst i norr finns mot Celsiusgatan en bevarad rest av fasaden från det gamla bussgaraget, som utgör ryggen för den öppna triangulära och södervända platsen på murens insida. Muren skapar både skydd mot gatan  och bidrar med sitt södervända läge till ett behagligare mikroklimat. Från denna plats ser man ut mot Flodbågens lekplats, som med sitt böljande blå stråk löper på tvärs genom parken. Lekplatsens aktivitetsnivå följer en gradient med lugnare lek mot bostadshusen i öster och mer aktiv lek mot byggrätten i väster. I parkens södra del finns dels två stora gröna ytor med gräsmattor omgärdade av frodiga buskplanteringar, och allra längst söderut avslutas parken mot Spårvägen lokalgata med en vistelseyta med sittmöjlighet under träden.

Överlag är hela parken utformad med principer som inbjuder till utforskande och med utrustning som kan användas för lek även utanför lekplatsen. Små smitvägar binder samman de olika delarna och bidrar både till lekfullhet och ökad trygghet.

VÄXTLIGHET OCH MATERIALITET
För att knyta an till områdets industriella historia så är materialpaletten enkel och robust, och med ett konsekvent formspråk. Växtmaterialet är indelat i fyra färgzoner vilket omfattar både träd, buskar och perenner, och har stor variation med ett flertal ovanliga exoter med praktfull blomning. Även detaljer på utrustningen följer färgtemat, även om utrustningen generellt är utförd av enkla material med ett robust uttryck. Avsaknaden av komplicerade detaljer bidrar både till flexiblitet i användning och till långsiktig hållbarhet. Lekplatsens utrustning är utvald för att anknyta till flodtemat, och med koordinerat färgtema. Markbeläggningen i parken utgörs av tegel längs det centrala stråket, och dränerande stenmjöl på vistelsytorna, subtilt avgränsat med smala stålkanter.

DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖ
Precis som den närliggande Spiggans plats så är även Bussparken är uppbyggd med ett Blågröngrått system (BGG-system) där dagvatten infiltreras ned till magasinsvolymer i det öppna förstärkningslagret under både hårdgjorda ytor och i anslutning till träd, där växtbäddarna utförs med generösa skelettjordar. Det ger fördelar flera fördelar då träden får större rotvolym, bättre tillgång på vatten vid torka, och bättre kapacitet att hantera stora regnflöden, både inom själva parken samt för att stödja de i övrigt mycket hårdgjorda omgivningarna i området. Dagvattnet omhändertas genom att ytvatten som infiltrerar genom markytan och via brunnar kan samlas upp i en magasinsvolym på ca 750 m2. Utöver det är dagvattensystemet utformat för att kunna fungera som buffert när det anslutande dagvattensystemet blir överbelastat/överfullt genom att dagvatten kan ”backa” ut magasinsvolymerna i Bussparken. Vissa av växtbäddarna samt alla skelettjordarna och de öppna förstärkningslagren utförs med biokol, vilket utöver att ge optimala förhållanden för träden också fungerar som en kolsänka och offsettar stora delar av klimatpåverkan från projektets anläggning.

Läs mer om blågröngrå system och ladda ner vår handbok på https://bluegreengrey.edges.se

Fakta

UPPDRAGSTYP GESTALTNING & PROJEKTERING
BESTÄLLARE MALMÖ STAD
ORT MALMÖ
TEKNIKOMRÅDE LANDSKAP, VA, GATA, MARK

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera