Bunkeflostrand exploateringsområde

Med närhet till havet i Bunkeflostrand i södra Malmö finns ett nytt bostadsområde. Området innehåller ca 50 fastigheter för eget byggande, fyra flerbostadshus med ca sex lägenheter per hus, en förskola med fyra avdelningar och ett LSS-boende med sex lägenheter. Edge har utformat parkmark, gator och platsbildningar inom området som även rymmer flera lekplatser och en hundrastgård. All infrastruktur i form av belysning, VA m.m. har ingått i projektet. Edge har även gestaltat och projekterat ett dagvattenstråk som tar hand om allt dagvatten inom området. Stråket förtydligar vattnets väg mot havet och är uppbyggt med såväl slingrande diken som strikta kanaler med gabioner. Delar av stråket har stående vatten medan andra ger känslan av vatten med karaktärsfulla växter. Det omgivande landskapets öppna strandängar har varit utgångspunkten i gestaltningen av parken som karaktäriseras av böljande ängsytor och karaktärsfulla solitärträd. Stor vikt har lagts vid att skapa god boendemiljö och ett attraktivt och tryggt gaturum för livet mellan husen.