Brogatan i Knislinge

Brogatan i Knislinge fick år 2004 hedersomnämnande vid Trafikverkets utnämnande av ”Vackraste väg”. Motiveringen var följande – I Knislinge har en stökig genomfartsled blivit ett vackert stråk. Gång- och cykeltrafikanter kan färdas tryggt längs vägen. Trädrader ger trygghet och definierar gaturummet. Belysningen är omsorgsfullt utformad. Såväl själva ljussättningen som valet av armatur bidrar till säkerhet, tydlighet och skönhet. Valet av färger och material är sparsmakat. Den omsorgsfulla utformningen och skötseln bidrar till att binda samman Knislinge centrum.