Annelundsgatan i Kävlinge

Annelundsgatan i Kävlinge har byggts om i syfte att öka trafiksäkerheten och att skapa ett attraktivt gaturum. Målpunkten för gatan är Kävlinge kyrka som ligger i gatans siktlinje. Den nya Annelundsgatan har smalnats av till förmån för ett gångstråk utmed gatan. Trafiksäkerheten har även ökats i en tidigare konfliktpunkt där ett cykelstråk korsar gatan. Gaturummet har lyfts med vackra och beständiga markmaterial, samt ny karaktärsfull belysning mellan de åldriga knuthamlade lindarna som kantar gatan. En helt ny entréplats har skapats framför grindstolparna vid kyrkan. Formspråket bygger på ett klassiskt rosettfönster, något som också återfinns i Kävlinge kyrka. Platsen utgörs av en karaktärsfull stensättning och platsen har blivit mycket uppskattad, inte minst vid högtidliga tillställningar.