Livable ‘scapes

En onlinekonferens om hållbar stadsutveckling
Edge bjuder in till konferensen Livable ‘scapes den 4 september 2020 (Obs konferensen genomförs online)
En dag som kommer att sammanföra en ny generation av ledande profiler, urbana designers och innovatörer inom blågrön infrastruktur, smart mobilitet, urban design och cirkulär ekonomi. Det blir en heldag om levande gaturum i hållbar stadsutveckling med intressanta föreläsningar om mångfunktionella smarta gator, hållbar dagvattenhantering, klimatsmart användning av biokol och mycket mer.

Varmt välkommen att ta del i samtalet om levande gaturum med oss!

Ett urval av talarna under konferensen:

Tobias Nordström – Spacescape – Smarta gator
Stadsplanerare och t.f vd på Spacescape samt stadsforskare inom forskningscentret Zero Emission Neighborhoods i Norge. Han har tidigare ansvarat för Oslos cykelstrategi 2015-2025 och jobbar nu bl.a med forskningsprojektet Smarta gator. Smarta gator syftar till att ta fram en guide för hur mer mångfunktionella gator kan utformas, gator som både fungerar väl ur ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt, tekniskt och trafikalt perspektiv. De nya gatutyperna kommer både testas i körsimulatorer men också i verkligheten, som temporärt uppbyggda framtidsgator i Stockholm med start i september 2020. Under sin föreläsning kommer Tobias berätta mer om gatans möjligheter som del av lösningen på många av de utmaningar vi nu står inför.


Kent Fridell – Edge – Bluegreengrey systems for livable ‘scapes
Kent är en av Sveriges ledande experter inom hållbar stadsutveckling med Blågröngrå infrastruktur/system för nyttjande, fördröjning och rening av dagvatten. Kent är landskapsingenjör och har där utöver en magister-examen med inriktning mot hydrogeologi och geoteknik från SLU, Alnarp. Han är en flitig föreläsare på ämnet och har mångårig erfarenhet av hållbar dagvattenhantering. Kent är huvudförfattare av handboken Levande gaturum – en handbok i blågröngrå system som edge tagit fram på uppdrag av nio svenska kommuner.

Erik Simonsen – Cementa – Öppna överbyggnader och dränerande beläggningar
Erik har i över 25 år arbetat med forskning och utveckling av kommunala beläggningar och konstruktioner. De senaste 10 åren har han varit speciell fokuserat på hur traditionell infrastruktur kan utvecklas till flexibla system för dagvattenhantering. Han har bla varit ansvarig för framtagande av ett svenskt dimensioneringssystem för öppna konstruktioner. Erik har även varit huvudansvarig för ett antal läroböcker och publikationer inom infrastrukturbyggande. Erik arbetar på Cementa Utveckling och är disputerat från KTH inom ämnesområdet Vägteknik.

Pernilla Hyllenius Mattisson – Trivector –  Dags att satsa på cykel – trender, potential, ekonomi och vad som krävs för ökad cykling. Pernilla är affärsområdesansvarig för Mobility Management och Företagens transporter inom Trivector Traffic. Hon hjälper privata och offentliga verksamheter att nå år 2030´s tuffa klimatmål för resor och transporter. T ex genom framtagande och införande av grön resplan, där åtgärder som uppmuntrar och underlättar användandet av gång, cykel, kollektivtrafik och fossilfria transporter är centrala. Mobilitetsansvarig på Trivector och därmed väl insatt i implementering av olika typer åtgärder.


Karin Neergaard – Trivector –  Dags att satsa på cykel – trender, potential, ekonomi och vad som krävs för ökad cykling.
Karin Neergaard är utbildad civilingenjör och har arbetat med trafik för ett hållbart resande i mer än 20 år. Karin är särskilt intresserad av klimatsmart planering, hållbar stadsutveckling och gång- och cykelvänliga lösningar. Karin har deltagit i utvecklingen av flertalet handböcker och metoder, bland annat Citylab guide, Planera klimatsmart och cykelrevisionen Bypad.Jonatan Malmberg – Ecotopic – Biokol som kolsänka och resurs i urbana applikationer. Jonatan är miljövetare med expertkunskaper om gröna tak, blågrön infrastruktur och biokol. Han har flera års erfarenhet från olika försök och tillämpningar med biokol i urbana vegetationssystem, varav de senaste inom projektet Rest till Bäst. Jonatan var verksamhetsledare på Scandinavian Green Roof Institute 2012 till 2019. Han var också en av författarna till Grönatakhandboken – och är under 2020 en medförfattare till en handbok om biokol för urbana vegetationssystem. Jonatan är en mycket engagerad föreläsare som har förmågan att väcka intresse för, och begripliggöra, även tekniska detaljer. Han kommer prata om pyrolys av organiska restprodukter och skapande av kolsänka, kvalitetskriterier och hur rätt biokol på rätt plats kan bidra till förbättrad funktion inom en rad olika urbana applikationer.

Praktisk information
Tid: Fredag den 4 september 2020 kl 8-17
Plats: Konferensen genomförs online på din skärm via Zoom.

Konferensen genomförs digitalt.
Med hänsyn till det rådande läget och den senaste tidens utveckling av coronaviruset COVID-19 har beslut tagits om att genomföra konferensen Livable Scapes Online den 4 september 2020. Anmälan som redan gjorts kvarstår, se separat mail som skickats ut med mer information.