Bantorget i Lund

Bantorget i Lund ligger strax söder om stationen och anlades i samband med att järnvägen drogs på 1850-talet. Anrika Grand hotell dominerar torget med sin pompösa fasad. Redan från början anlades torget med syrénbersåer och trädrader med lindar, som fortfarande idag ger platsen dess karaktär.

Edge har projekterat en upprustning av torget som syftar till att bevara huvuddragen i den historiska utformningen. Nya gångfartsområden med plats för uteserveringar binder ihop husfasaderna med torget. Entréerna till torget förstärks med entréytor med syrénblommor i granit som anspelar på torgets historia. En ny fontän möter besökaren i siktlinjen från gågatan Lilla Fiskaregatan. Sittmurar i granit tar upp torgets lutning och skapar sittplatser. Platsen kompletteras med buskar, träd och perenner med historisk anknytning.

Uppdraget har utförts som utförandeentreprenad och innefattade samordning av belysning, konstruktion och detaljprojektering av fontänen.