Ödåkra i Helsingborg

I Ödåkra norr om Helsingborg har Edge gestaltat och projekterat ett nytt bostadsområde med villor och radhus om totalt 80 nya bostäder. I samband med utbyggnaden har nya gator och platser anlagts, liksom all övrig infrastruktur i form av VA, belysning m.m. Stor vikt har lagts vid att skapa god boendemiljö och ett attraktivt och tryggt gaturum för livet mellan husen. Inom området har det även skapats en grönskande stadsdelspark. Överskottet av massor från exploateringen har använts för att skapa mjuka böljande kullar samt land-art i mer stringent geometrisk form. I parken finns en lekplats på temat djungel, där exotiska växter såsom manchurisk valnöt, junimagnolia och sibiriskt korkträd skapar spännande inslag i lekmiljön.