Gustavslund i Helsingborg

I Gustavslund öster om Helsingborg har Edge gestaltat och projekterat ett nytt bostadsområde. I samband med utbyggnaden har nya gator och platser anlagts, liksom all övrig infrastruktur i form av VA, belysning m.m. Stor vikt har lagts vid att skapa god boendemiljö och ett attraktivt och tryggt gaturum för livet mellan husen. Inom området har det även skapats en grönskande stadsdelspark. Dagvattnet tas omhand lokalt inom området i en damm i parken. Promenadstråk, ridstigar, lekplats och pulkabacke inbjuder till att vistas och röra sig i parken och området. Huvudkoncept i gestaltningen av parken har varit att behålla den öppna känslan som finns på platsen med ekar och klippt gräs i varierande höjd.