Citadellskajen i Malmö

Centralt placerat i hjärtat av det historiska Malmö ligger Citadellskajen. Intill den yttre vallgraven, med utsikt över Malmöhus slott och Kungsparken, har Edge gestaltat och projekterat ett samtida stadsrum som kopplar samman de centrala delarna av Malmö med Västra hamnen och Ribersborg.

Citadellsvägen som tidigare präglades av tung trafik har blivit en södervänd kajpromenad med ett pärlband av aktiviteter och grönytor. Genom att erbjuda en stor mängd olika funktioner för rörelse och aktiviteter syftar gestaltningen till att skapa liv och variation längs stråket. På två punkter finns bryggor som, nästintill svävande, tillgängliggör vattnet. Andra platser inbjuder till lek, vila och idrott. Kontrasten av funktionerna skapar en möjlighet för oväntade möten och bjuder in till interaktion. Kajen upplevs därmed både som ett stråk och som en plats att stanna upp vid, ett vardagsrum för Malmöborna.

Stråket är utformat i två olika nivåer. En övre nivå där rörelsen kan få ske snabbt, för genomfart och cykel, och en undre nivå med ett gångstråk för långsamt flanerande. Med nivåskillnaderna skapas informella sittytor och olika funktioner. Ramper och trappor har integrerats i utformningen på strategiska ställen för att skapa god tillgänglighet mellan de olika nivåerna och vattnet.

Karaktärsfulla perennplanteringar och träd ger grönska och rumslighet åt kajpromenaden. I ett samarbete med Magnus Svensson och Mona Wembling har ett växtmaterial med stor variation tagits fram. I ett grönt och rosa crescendo knyter planteringarna samman kanalrummet med en diversitet av arter, karaktärer, blomning, höstfärger och höjder.

Markbeläggningen utgör en viktig del i att binda ihop den långa promenaden mellan Gibraltargatan och Skeppsbyggaregatan. Den enhetliga mönsterläggningen görs i samma betongsten som vid Hovsrättskajen för att skapa ett sammanhängande nedre kajstråk.

Fakta

UPPDRAGSTYP OM- & NYBYGGNATION AV GATA, TORG OCH BROAR
BESTÄLLARE MALMÖ STAD, GATUKONTORET
ORT MALMÖ
TEKNIKOMRÅDE LANDSKAP, VA, GATA, MARK

Visa större karta

Klicka på kartan för att navigera