Byggnation av Kv Gäddorna

I juni 2016 påbörjades byggnationen av etapp 1 av Kv Gäddorna i centrala Malmö – ombyggnaden av Neptunigatan till en bred boulevard förberedd för spårvägstrafik. Fem nya broar kommer att ersätta de befintliga Neptunibroarna och väster om dessa utförs en cirkulationsplats. Gatan kommer att kantas av trädplanteringar och regnträdgårdar.